image10_origin

Các đơn vị thành viên thuộc Công ty cổ phần Global Việt Gia Nguyễn:

1. Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Tư vấn Đầu tư Việt Gia Nguyễn (VGN SE&C)
2. Công ty Cổ phần Cơ và Điện Việt Gia Nguyễn (VGN M&E)