IMG_3140

Tên công trình: Công trình Hương liệu Gia vị – Từ Sơn
Địa chỉ: Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh